نحوه ارسال بسته به شرایط و موقعیت مشتری تعیین شده و متقابلا هزینه هم بسته به محصول خریداری شده و نحوه ارسال تعیین می گردد.